Left menu

Jog és adatkezelés

Jog és adatkezelés

Adatvédelmi Szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy tájékoztassuk Önt a weboldalainkon elérhető információk kezelésével (gyűjtésével, felhasználásával, közzétételével stb.) kapcsolatos gyakorlatról. Kérjük, olvassa el figyelmesen az Adatvédelmi Szabályzatot az oldalak használata előtt, illetve mielőtt bármilyen információt továbbítana az oldalakra.

1. Passzív adatgyűjtés

A weboldalainkon való böngészés közben bizonyos információk passzív úton (tehát az információ tevőleges megadása nélkül) kerülhetnek összegyűjtésre különböző technikai eszközök (pl: ún. cookie-k1 , Internet tag2 -ek) vagy navigációs adatgyűjtők3 (ún. log file-ok, szerver log-ok, clickstream-ek) által. Az internetes böngészőprogramok bizonyos anonim információkat (például a korábban látogatott weblap URL4 -jét és IP5 címét, valamint a felhasznált böngészőprogram nevét és verziószámát) automatikusan továbbítanak a honlapra. A webszerver ugyancsak szert tehet bizonyos anonim információkra a fenti technikai eszközök útján. Az internetes böngészőprogramok lehetőséget kínálnak arra, hogy Ön figyelmeztető üzenetet kapjon az ilyen cookie-król, vagy kikapcsolja azokat. A kikapcsolással azonban a honlap bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek, vagy nem fognak rendeltetésszerűen működni.

A passzívan összegyűjtött anonim információkat arra használjuk föl, hogy – a statisztikák, trendek elemzését követően – az Ön preferenciáinak megfelelően alakítsuk a honlapot, javítsuk és leegyszerűsítsük annak használatát, ezáltal emelve szolgáltatásaink színvonalát. Ezek az információk közvetlenül nem kapcsolhatók össze személyes adatokkal.

2. Aktív adatgyűjtés

Honlapunk aktívan is gyűjt információkat azáltal, hogy lehetőséget kínál látogatóinak az elektronikus levelek küldése, regisztráció stb. útján történő direkt kommunikációra. Bizonyos esetekben a megosztott információ személyes természetű lehet (vagyis lehetővé teheti az információt közzé tevő személy azonosítását, például név, cím, e-mail cím, telefonszám stb. által).

Honlapunk egyes szolgáltatásaihoz és a honlap meghatározott részeihez (pl. szakmai oldalak) való hozzáférés regisztrációhoz köthető. Külön regisztrációhoz köthető az orvosok/gyógyszerészek részére fenntartott oldalhoz való hozzáférés (az „Egészségügyi szakmai információkat tartalmazó, internetes honlapon, illetve e-mailben történő elektronikus kommunikációval összefüggő adatkezelés” – a továbbiakban röviden: „szakmai regisztráció”) és külön regisztrációhoz köthető az egészségügyi kérdések iránt érdeklődő egyéb személyek részére fenntartott oldalhoz való hozzáférés („Laikusoknak szóló egészségügyi információkat tartalmazó, internetes honlapon, illetve e-mailben történő elektronikus kommunikációval összefüggő adatok kezelése” – a továbbiakban röviden: „laikusok regisztrációja”).

Amennyiben valamely hozzáférés regisztrációhoz kötött, akkor kérjük Önt, hogy a regisztráció során – polgári és büntetőjogi felelőssége tudatában – részünkre olyan személyes adatokat adjon meg, melyek valósak és kizárólag Önre (nem más személyre) vonatkoznak. A Berlin-Chemie fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon személyek regisztrációját, akik bármely más személy nevével, e-mail címével vagy egyéb személyes adatával visszaélnek.

A Berlin-Chemie, mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön személyes adatait kezelni, és megteszi a szükséges intézkedéseket az ilyen adatok biztonságos, bizalmas kezelése érdekében.

Amennyiben a honlap weboldalain Önről személyes adataira is kiterjedő információgyűjtés történik, ehhez az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása szükséges. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Adatvédelmi Szabályzatot és az abba foglalt, az alábbi 2.1 pont szerinti Adatkezelési Tájékoztatónkat. A regisztráció és a velünk való kapcsolatfelvétel feltétele, hogy az Adatkezelési Tájékoztató megismerését követően Ön hozzájárulását adja adatai kezeléséhez. .

2.1 Adatkezelési Tájékoztató

2.1.1 Az adatkezelő és elérhetősége:

Az adatkezelő megnevezése: Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
Címe: 2040 Budaörs, Neumann János u. 1.
E-mail címe: adatvedelem@berlin-chemie.com
Telefonszáma: +36 23 501 301
Faxszáma: +36-23-501-300
Kapcsolattartója (adatkezelési felelőse): Erményi Tibor (Marketing rendszer és IT vezető)

2.1.2 Adatfeldolgozók igénybevétele

A Berlin-Chemie a fenti adatkezelés során egyes adatfeldolgozási tevékenységekre (pl. adatgyűjtés) adatfeldolgozót bíz meg.
Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak, a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. A Berlin-Chemie haladéktalanul tájékoztatja az adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhetővé tett személyes adatok módosulásáról, kezelhetőségének megváltozásáról, törlésükre vonatkozó visszavonó nyilatkozatról tudomást szerez.

Az Adatkezelő részére jelenleg az alábbi cégek végeznek adatfeldolgozói tevékenységet:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Intermundia GmbH
Címe: 10245 Berlin, Neue Bahnhofstr. 9-10
Kapcsolattartó: Andreas Spahr

Telefon: +49 30 246 30 721
Fax: +49 30 246 30 723
E-Mail: andreas.spahr@intermundia.de

2.1.3 Adattovábbítások

A Berlin-Chemie által a weboldalain kezelt adatok szerződésben vagy jogszabályban foglalt kötelezettségteljesítések érdekében átadhatóak a Berlin-Chemie megbízásából, illetve tevékenységével összefüggésben eljáró szerződéses partnerek (EZIT Kft, Intermundia GmbH ) részére, és az A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. cégcsoport (“Cégcsoport”) többi tagjának.

A Berlin-Chemie az Ön adatait az Ön lakóhelyén (országon) kívüli, a Cégcsoport valamely, az Európai Gazdasági Térség tagállamain kívüli országban székhellyel rendelkező tagjának adatbázisába is továbbíthatja, amennyiben a harmadik országbeli vállalkozás, mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó országában az adatok megfelelő szintű védelme biztosított.

A szerződéses partnerek és/vagy a Cégcsoport tagjai az Ön adatait jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítás esetét kivéve, illetve az Ön előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyeknek nem továbbítják.

Külső szervtől, más társaságtól, vagy magánszemélytől érkező, személyes adatokat érintő adatközlésre irányuló megkeresést csak akkor teljesítünk, ha Ön ehhez írásban előzetesen hozzájárult.

Hozzájárulásától függetlenül különösen honvédelmi, nemzetbiztonsági célból, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében teljesítenünk kell az adattovábbításra vonatkozó, az arra feljogosított szervektől érkezett megkereséseket.

A szakmai regisztráció esetében, amennyiben Ön szakmai képzésen kíván részt venni, a Berlin-Chemie az alábbi 2.1.4 b) pontja szerinti célból továbbképzést akkreditáló (magyarországi székhelyű) intézmények részére továbbíthatja az Ön következő adatait: név, titulus, alapnyilvántartási száma (orvosi pecsét száma, illetve gyógyszerészek országos nyilvántartási száma).

Jelenleg a Berlin-Chemie nem továbbítja a laikusok regisztrációja során kapott adatokat harmadik félnek.

2.1.4 Az adatkezelések célja:

a) Regisztráció; kapcsolattartás; jogszabályban előírt nyilvántartási kötelezettségek teljesítése; kereskedelmi kommunikáció, közvetlen üzletszerzés postai és telefonos úton, illetve e-mailen és egyéb elektronikus úton, piackutatás, nyereményjáték.

b) Az orvosok, gyógyszerészek regisztrációja esetében (az előzőeken túlmenően): regisztráció a szakmai információkhoz való hozzáférés érdekében; az érintettek szakmai képzéseken való részvétele, illetve annak támogatása (az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendeletben foglalt előírások teljesítése érdekében).

2.1.5 A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama:

A Berlin-Chemie a regisztrációs adatlapon, illetve az egyéb úton (pl. e-mailen, kérdőív kitöltése útján) megadott személyes adatait kezeli, kizárólag a fenti 2.1.4 pont szerinti célból. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása elengedhetetlen a regisztrációhoz, míg más adatok megadása opcionális. A regisztrációs űrlap *-gal jelöli, hogy mely adatfajták megadása kötelező ahhoz, hogy regisztrációja érvényes legyen.
Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnésével, valamint az érintett kérésére a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

2.1.6 Az Ön jogai, jogérvényesítési lehetőségei

Önnek lehetősége van arra, hogy a Berlin-Chemie által kezelt személyes adatairól – a jelen Adatvédelmi Szabályzat 4. pontja szerinti elérhetőségek valamelyikén – tájékoztatást kapjon, azokat helyesbíttesse. Ön kérheti továbbá személyes adatai törlését, az adatkezelés megszüntetését, illetőleg meghatározott adatkezelési műveletekre való korlátozását.
Önnek lehetősége van továbbá arra, hogy jogainak megsértése esetén bírósághoz forduljon és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését, továbbá a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy fennállásának közvetlen veszélye esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál vizsgálatot kezdeményezhet.

2.1.7 Az adatkezelés jogalapja

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadása, mind az adatszolgáltatás önkéntes, és a Berlin-Chemie által végzett adatkezelés jogalapja az Ön tájékozott hozzájárulása. Az adatkezelések nyilvántartási azonosítója:

- az „Egészségügyi szakmai információkat tartalmazó, internetes honlapon, illetve e-mailben történő elektronikus kommunikációval összefüggő adatkezelés” (ld. orvosok, gyógyszerészek regisztrációja) azonosítója: 01876-0007.

- a "Laikusoknak szóló egészségügyi információkat is tartalmazó, internetes honlapon, illetve e-mailben történő elektronikus kommunikáció során gyűjtött, illetve azzal összefüggő adatok kezelése" megnevezésű adatkezelés (ld. az egészségügyi kérdések iránt érdeklődő egyéb személyek regisztrációja) azonosítója: 01876-0008.

3. Adatbiztonság

Oldalainkon megtesszük a szükséges lépéseket a számítógépéről eljuttatott személyes adatok védelme érdekében, így különösen az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Azonban felhívjuk figyelmét, hogy az internetes adatátvitel nem lehet tökéletesen biztonságos vagy hibátlan. Különösen az elektronikus levelek (a weboldalainkról vagy azokra elküldött e-mailek) esetében lehetséges, hogy az adatátvitel nem biztonságos, ezért kérjük, alaposan fontolja meg, milyen információkat küld el részünkre e-mailjében. A jelszavak, azonosítók vagy más speciális hozzáférési módok biztonságáért a felhasználó felel.
Honlapunk oldalai tartalmazhatnak olyan linkeket, melyek más, olyan oldalakra vezetik Önt, ahol nem a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglalt irányelvek alkalmazandóak. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató nem terjed ki ezekre a weboldalakra, az ott található adatokért, illetve az ezen weboldalak látogatása, használata, stb. okán bekövetkező esetleges károkért nem vállalunk felelősséget.

4. Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

Ha bármilyen kérdése, kérése, kifogása, vagy észrevétele van az Adatvédelmi Szabályzattal, az Ön adatainak kezelésével vagy az oldalakon található információkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a 2.1.1 pontban megadott elérhetőségek valamelyikén.

5. Változások az Adatvédelmi Szabályzatban

Amennyiben az adatkezelési gyakorlatunkban bármilyen változás történik, azt a jelen Adatkezelési Szabályzatban – a szabályzat frissítése útján – közzétesszük. Kérjük rendszeresen térjen vissza erre az oldalra, különösen mielőtt bármilyen személyes adatot megadna.

Jogi Nyilatkozat - a honlap használatának feltételei -

A Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. tájékoztatja Önt, hogy honlapjának (weboldalainak) böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

Vonatkozó előírások

Ennek a webhelynek az összeállítása a vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, továbbá az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II.25.) EüM rendelet –, továbbá a Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexe betartásával készült.

A felelősség korlátozása, kizárása:

Ön a Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. honlapjának oldalait saját felelősségére használja.

A Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. – mint a honlap tulajdonosa – minden szükséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a honlap aktuális és pontos információkat tartalmazzon, de nem vállal felelősséget a rákapcsolódással, tallózással, ill. letöltésekkel kapcsolatos, illetve a honlap egyéb használatából eredő, vagy ideiglenes nem-használhatóságából származó közvetlen vagy közvetett, vagyoni és/vagy nem-vagyoni károkért, illetve a honlap esetleges technikai hibáiért vagy hiányosságaiért, valamint a közölt információk pontosságáért, időszerűségéért és teljességéért. Ezekért felelősség sem társaságunkat, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevőket nem terheli. Társaságunk fenntartja azt a jogot, hogy a honlap mindenkor megjelenő tartalmát, az ott leírt programokat bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse, továbbá, hogy – előzetes bejelentés nélkül – a portál bármely vagy összes szolgáltatását megszüntesse.

A weboldalainkon elhelyezett tájékoztatások, közlések nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak. A weboldalainkról vagy azokon keresztül elért más oldalakról letöltött és megszerzett információk felhasználása saját felelősségre történik.

A honlap linkek (hivatkozások) segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, azonban társaságunk nem szavatolja az ilyen – más tulajdonában lévő – honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön a társaságunk honlapján szereplő linkre kattintva jutott oda. Bármely link csupán weboldalaink használóinak kényelmét szolgálja.

A Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a portálhoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében - ideértve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.

A weboldalainkon közzétett egészségügyi információknak (egészségre/betegségre vonatkozó, vagy gyógyszerekkel kapcsolatos közléseknek) nem célja a páciens (a honlap látogatója) és az orvos közötti kapcsolat helyettesítése, és nem áll módunkban megválaszolni a személyes egészségügyi problémákkal kapcsolatos e-maileket. Kérjük, konzultáljon megfelelően képzett egészségügyi szakemberrel, ha olyan egészségügyi problémája, vagy kérdése merül fel, amelyről weboldalaink említést tesznek.

A Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. a honlapján közzétett információk tartalmáért kizárólag a Magyar Köztársaság területén, a hazai jogszabályi rendelkezések keretei között vonható felelősségre.

Szerzői jogi rendelkezések, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

Társaságunk honlapjának tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Ön az Interneten keresztül honlapunk oldalairól információkat kizárólag személyes használatra tölthet le, jeleníthet meg, vagy nyomtathat ki. Az ily módon letöltött, illetve kinyomtatott oldalakon Ön továbbra is köteles feltüntetni a szerző nevét, és megőrizni a szerzői jogra és egyéb, szellemi tulajdonjogra vonatkozó szabályokat.

Ön nyilvánosságra hozatal céljából vagy kereskedelmi célra e honlap tartalmát - ideértve annak szöveges tartalmát, képeit, hang- és videó anyagait - sem részben, sem egészben nem terjesztheti, nem módosíthatja, és nem használhatja fel társaságunk előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.

A honlapunkon elhelyezett logókat és védjegyeket csak előzetes írásos hozzájárulásunkkal lehet felhasználni vagy sokszorosítani. A honlapunkra/weboldalainkra mutató hivatkozásokat (linkeket) csak előzetes írásos hozzájárulásunkkal lehet más, nem a társaságunk tulajdonában álló weboldalon elhelyezni.

A Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. minden, a honlapjára küldött közlést – ideértve, a személyes adatok kivételével, bármilyen adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot – nem bizalmas, és vagyoni értékkel nem rendelkező információként kezel. Ön tudomásul veszi, hogy ezzel idő- és térbeli korlátozástól mentes, jogdíjmentes, nem kizárólagos engedélyt biztosít számunkra minden vagy bármely ilyen anyag bármilyen jogszerű célra történő, korlátozás nélküli felhasználására, közzétételére, lemásolására, módosítására, átdolgozására, nyilvános bemutatására és lefordítására.

A gyermekekről

Ezeket az oldalakat nem 14 éven aluliaknak szánjuk. Arra bíztatjuk a szülőket, hogy software eszközök, vagy online szolgáltatások igénybevételével tegyék biztonságosabbá gyermekeik Internet használatát.

Regisztrációval kapcsolatos tájékoztatás, egyéb kérdések

Honlapunk egyes szolgáltatásaihoz (pl. hírlevél) és a honlap meghatározott részeihez (pl. szakmai oldalak) való hozzáférés – a hatályos jogszabályoknak, a társaságunkra vonatkozó egyéb előírásoknak való megfelelés érdekében – regisztrációhoz köthető. Az ezzel kapcsolatos szabályokat, valamint a weboldalaink használatát érintő adatvédelmi/-kezelési előírásokat honlapunk Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

Változások a weboldalak tartalmában, a Jogi Nyilatkozatban

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a honlap bármely részét, illetve a jelen jogi nyilatkozatot bármikor, értesítés nélkül megváltoztassuk. Amennyiben honlapunk használati feltételeiben bármilyen változás történik, azt a jelen Jogi Nyilatkozatban – nyilatkozat frissítése útján – közzétesszük. A jelen Jogi Nyilatkozat bármely módosítása akkor lép életbe, amikor Ön a következő alkalommal belép weboldalainkra. Mindezek ellenére nem vagyunk kötelesek weboldalainkat naprakész állapotban tartani.

A Jogi Nyilatkozat utolsó frissítésének dátuma: 2014. február 28.

1 A "cookie" vagy más néven "süti" egy apró, információtárolásra használt szövegfájl, amelyet a weboldal küld az Ön böngészőprogramjának. Kizárólagos célja, hogy az oldal emlékezzen bizonyos Önhöz kapcsolódó információkra és az Ön böngészéskor használt beállításaira.
Az internetes böngészőprogramok beállításaiban lehetőség van arra, hogy engedélyt adjon különféle cookie-k fogadására, vagy elutasítására. Kérhet ugyanakkor figyelmeztető jelzést is, így minden alkalommal Ön döntheti el, hogy engedélyezi, avagy elutasítja azt. Ha szeretne többet megtudni a "sütik"-ről, illetve hogy hogyan adhatja meg pontosabban a beállításait, kattintson a böngészőprogramja "Help/Segítség" menüjének "cookie"-kra vonatkozó szekciójára.

2 Az "Internet tag"-ek kisebbek, mint a "süti"-k, és olyan információkat árulnak el a honlap szerverének, mint az IP cím, valamint a felhasználó számítógépén található böngészőprogram típusa. A „tag”-eket a weblapra irányuló online hirdetésekre, vagy a weblap különböző oldalaira is helyezhetik. Az ilyen „tag”-ek azt mutatják meg, hogy hányszor keresték fel az adott honlapot, illetve hogy mely információk kerültek a leggyakrabban megtekintésre avagy letöltésre.

3 A "navigációs adatok" (log file-ok, szerver log-ok és clickstream adatok) a weboldal tartalmának javítását, piackutatási célokat és a látogatók felé történő egyszerűbb kommunikációt szolgálják.

4 Az „URL”, másnéven webcím, az Interneten megtalálható bizonyos erőforrások (például szövegek, képek) szabványosított címe.

5 Az egyes weboldalak ú.n. internetes protokol (IP) címet használnak. Az IP cím tulajdonképpen egy szám, amelyet az Ön internetes szolgáltatója rendel az Ön számítógépéhez, így válik elérhetővé a világháló. Az IP cím a felhasználó személy azonosítására nem alkalmas, mivel az esetek többségében folyamatosan változik (minden alkalommal, amikor csatlakozik az internethez), vagyis sokkal inkább dinamikus, nem pedig statikus (egy bizonyos felhasználó számítógépéhez kapcsolható) információ. Az IP cím segítségével meghatározhatunk bizonyos szerverhibákat vagy az egyes oldalak eléréséhez szükséges legrövidebb utat is.


KERESÉS