Left menu

Üzleti Etika szabályzat

1. Alapvetés
2. Pontos könyvelés és nyilvántartás
3. Harmadik felek
4. Facilitációs kifizetések
5. Ajándékok, utazás és szórakozás
6. Promóciós tevékenységek
7. Tudományos rendezvények
8. Betegek bevonása aktivitásokba
9. Egészségügyi szakemberek foglalkoztatása
10. Együttműködés kormányzati tisztviselőkkel
11. Képzés
12. Jelentések
13. Hátrányos jogkövetkezmények

1. Alapvetés

A társaság magatartása elválaszthatatlan az egyes alkalmazottak munkájuk során tanúsított magatartásától. A Berlin-Chemie/Menarini (a továbbiakban: „BCM” vagy „Társaság”) minden alkalmazottja felelős az üzleti gyakorlat betartásáért, amely megfelel az alkalmazandó jogszabályok betűjének és szellemének, és az etikai elveknek, amelyek a társasági és egyéni magatartás magas színvonalát tükrözik. Ahogy a termék kifogástalansága, úgy a teljesítés kifogástalansága is a BCM alapelve, bárhol is kötünk üzletet, és ezen alapelv figyelmen kívül hagyása soha nem elfogadható magyarázat a nem megfelelő magatartásra. A nem megfelelő magatartás nem indokolható azzal sem, hogy az a Társaság érdekében történt. Semmilyen jogsértő magatartás nem szolgálja a Társaság érdekét. Minden interakciónak, amely a Társaság nevében történik, az üzlet jegyében kell történnie.

A fentiekből következően, a BCM, a BCM alkalmazottai számára és bárki számára, aki a BCM nevében jár el, tiltott bármilyen előny nyújtása, annak jóváhagyása vagy engedélyezése bármely személy vagy szervezet részére azzal a céllal, hogy jogellenesen befolyásolja annak a szervezetnek vagy személynek, vagy a személy munkaadójának magatartását. A fenti alapelvek Társaság általi betartása szempontjából különös figyelmet kell fordítani az egészségügyi szakemberekre és a kormányzati tisztviselőkre.

Kormányzati tisztviselőnek tekintendő minden, bármely nemzet kormánya által alkalmazott hivatalnok és munkavállaló, ideértve bármely állami tulajdonú vagy állami ellenőrzés alatt álló helyi, területi vagy országos szervezetet, képviseletet vagy vállalatot. Ide tartozik minden hivatalnok, alkalmazott, orvos vagy egészségügyi szolgáltató, aki közkórházban dolgozik, minden jelölt vagy politikai párt képviselője, és nemzetközi szervezetek hivatalnokai.

Egészségügyi szakember bármely orvosi, fogászati, gyógyszerészeti vagy ápolási foglalkozáshoz tartozó szakember, illetve bármely más személy, aki szakmai tevékenysége során gyógyszeripari terméket rendelhet, ajánlhat, vásárolhat, azzal elláthat vagy kezelhet, ideértve az orvosokat, fogorvosokat, gyógyszerészeket, ápolókat, oktatókat, egészségügyi tanácsadókat, laboratóriumi dolgozókat és az egészségügyi intézményekben dolgozó adminisztratív személyzetet.

A bármilyen előny magában foglalhatja többek között:

  • készpénzkifizetések vagy kenőpénzek;
  • költséges vagy fényűző étkezések és szórakozás;
  • utazás elsődlegesen szórakozás, illetve városnézés céljából, túlnyomó részt nem üzleti indokkal vagy tartalommal;
  • drága vagy luxus ajándékok;
  • üzleti lehetőségek, amelyek egyébként nem érhetők el;
  • adományok, ösztöndíjak vagy támogatások;
  • kölcsönök vagy juttatások.

Ennek megfelelően, a jelen szabályzat előírásai szerint, semmiféle előnyt nem lehet nyújtani vagy felajánlani egészségügyi szakembernek, beleértve a közalkalmazotti státuszban lévő egészségügyi szakembereket, bármely termék rendeléséért, ajánlásáért, vásárlásáért, azzal való ellátásért, jóváhagyásáért vagy azzal történő kezelésért, vagy ennek vállalásáért, semmilyen körülmények között. Hasonlóan, a BCM alkalmazottai soha, semmilyen körülmények között nem kérhetnek vagy fogadhatnak el senkitől semmiféle előnyt.

A BCM minden alkalmazottja köteles megfelelni a BCM magas elvárásainak és annak megfelelő magatartást tanúsítani az egészségügyi szakemberekkel, kormányzati tisztviselőkkel való együttműködés során, vagy a kormányzati egészségügyi programokkal kapcsolatosan. Ide tartozik annak biztosítása is, hogy az egészségügyi szakembereknek és a kormányzati szervezeteknek nyújtott minden információ a munkatárs legjobb tudása és meggyőződése szerint teljes és pontos legyen.

2. Pontos könyvelés és nyilvántartás

A BCM, annak alkalmazottai és a BCM nevében eljáró egyéb személyek szintén kötelesek biztosítani, hogy minden BCM-hez benyújtott és általa vezetett könyv és nyilvántartás teljes és pontos legyen, valamint hűen tükrözze a véghezvitt tranzakciókat. Ilyenként, a BCM, annak alkalmazottai és a nevében eljáró egyéb személyek minden kiadásról kötelesek pontos nyilvántartást vezetni, beleértve a megfelelő dokumentációt, melyből a kiadások részletei és természete kiderül.

A menedzserek minden szinten felelősek a dokumentáció teljességéért és pontosságáért, valamint annak biztosításáért, hogy a pénzeszközöket az előírt üzleti célokra fordítják. Elvárás a társasági könyvelési szabályoknak, ellenőrző mechanizmusoknak és kormányzati jelentéstételi kötelezettségnek való megfelelés, valamint a belső és külső auditorokkal való együttműködés.

3. Harmadik felek

Jelen elvek megsértésének minősül jogellenes célból bármilyen előny nyújtása közvetlenül vagy közvetve egészségügyi szakember vagy kormányzati tisztviselő részére, beleértve a tanácsadót, megbízottat, közvetítőt, forgalmazót, üzleti partnert vagy más harmadik felet. A BCM alkalmazottainak tilos bármilyen előny nyújtása harmadik fél részére, ha a körülmények arra utalnak, hogy az adott előnyben részben vagy egészben közvetlenül vagy közvetve egészségügyi szakember vagy kormányzati tisztviselő részesül abból a célból, hogy bármely hivatalos intézkedést befolyásoljon vagy tisztességtelen előnyt szerezzen.

A fenti elvek betartása érdekében bizonyos gondossági intézkedéseket kell tenni a harmadik féllel való kapcsolatfelvétel előtt, és a kapcsolattartás során rendszeresen.

4. Facilitációs kifizetések

A BCM, a BCM alkalmazottai vagy képviselői nem fizethetnek dokumentumok benyújtásakor vagy hasonló adminisztratív eljárások során a hivatalos illetékektől eltérő összeget abból a célból, hogy a rutin kormányzati intézkedéseket sürgessék vagy biztosítsák („facilitációs kifizetések”).

5. Ajándékok, utazás és szórakozás

Kormányzati tisztviselők vagy egészségügyi szakemberek részére semmilyen ajándék vagy anyagi előny (pénzbeli vagy természetbeni) nem adható, ígérhető vagy ajánlható. A BCM alkalmazottainak szigorúan tiltott készpénz vagy azzal egyenértékű dolog (utalványok, kuponok stb.) ajándékba adása. A vény nélkül kapható termékek promóciója kapcsán csekély értékű ajándékok adhatók a vonatkozó helyi jogszabályok figyelembe vételével.

Az utazás biztosítása kormányzati tisztviselő vagy egészségügyi szakember részére az alábbiak szerint csak promóciós tevékenységekhez vagy tudományos rendezvényekhez kapcsolódóan engedhető meg. Szigorúan tilos a kizárólag vagy elsősorban pihenés vagy szórakozás célú utazás szervezése. A BCM alkalmazottainak szintén tiltott kormányzati tisztviselő vagy egészségügyi szakember részére nyújtott szórakoztatásért fizetni, kivéve az ésszerű mértékű étkezést olyan helyszíneken, amelyek az üzleti megbeszélések könnyítése céljából megfelelőek.

6. Promóciós tevékenységek

A BCM és az egészségügyi szolgáltatók közötti minden együttműködésnek, amennyiben az a termékekkel kapcsolatos üzleti tevékenységgel kapcsolatos, arra kell irányulnia, hogy az egészségügyi szakembereket tájékoztassák a termékekről, tudományos és oktató jellegű információt nyújtva, az oktatás támogatásával. A BCM által szervezett vagy támogatott minden promóciós tevékenységet, beleértve a termékismertetést, a kerekasztal-beszélgetéseket, országos és nemzetközi konferenciákat stb., olyan módon kell lebonyolítani, hogy az összhangban legyen a az adott termék jóváhagyott kísérőirataival és a terméket objektíven, a tulajdonságai túlértékelése nélkül mutassa be. A BCM által szponzorált vagy támogatott minden promóciós tevékenységnek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak, rendeleteknek és ipari szabványoknak.

Amennyiben a BCM promóciós tevékenységhez kapcsolódóan veszi igénybe egészségügyi szakember vagy kormányzati tisztviselő közreműködését, a BCM köteles a megbízásról olyan döntést hozni, amely a javasolt személy szakterületén és a tevékenységhez való várható hozzájárulásán alapul. A BCM köteles az egészségügyi szakember vagy kormányzati tisztviselő részére tisztességes piaci értéknek megfelelő honoráriumot fizetni, és csak az üzlethez szükséges szolgáltatást igénybe venni. Szigorúan tilos ilyen személyek megbízása döntések befolyásolása, vagy bizonyos intézkedések kezdeményezése céljából. Az egészségügyi szakember megbízását megelőző eljárásról bővebben lásd az előadók foglalkoztatására vonatkozó szabályzatot (SOP Speaker engagement).

Promóciós tevékenység során a BCM étkezést biztosíthat a tudományos konferenciák számára alkalmas helyszíneken, ésszerű értékben, ill. fizetheti az ésszerű értékű és megfelelő szállás és utazás költségét, ha azt megfelelő módon dokumentálják. A BCM nem fedezi a résztvevő utazásának semmilyen személyes részét, ideértve házastársa és gyermekei utazási költségét, étkezését és szállását még akkor sem, ha az a BCM számára nem, vagy csak csekély mértékben jelentene költségnövekedést. Minden utazási és szálláshelyre vonatkozó ügyletet vagy közvetlenül, vagy utazási irodán keresztül a BCM-nek kell lebonyolítania, és nem engedheti, hogy a résztvevők az utazással vagy a szálláshellyel kapcsolatban közvetlenül járjanak el, a költségek megtérítését pedig a BCM-től kérjék.

Kormányzati tisztviselők vagy egészségügyi szolgáltatók számára tilos szórakoztatás nyújtása promóciós tevékenységgel kapcsolatban. Napidíjak és saját zsebből fizetett kiadások megtérítése szintén tilos. Promóciós tevékenységek vagy kapcsolódó kiadások fedezésére a BCM alkalmazottai saját pénzeszközeiket nem használhatják.

A BCM nem szponzorálhat vagy vehet részt olyan, harmadik fél által szervezett promóciós tevékenységekben, amely nem felel meg ezen követelményeknek.

A BCM bizonyos eljárásokat dolgozott ki a fenti szabályok betartása érdekében. Lásd a rendezvények és vendéglátás szabályzatot (Rendezvény és vendéglátás SOP).

7. Tudományos rendezvények

A BCM köteles a tudományos rendezvények szervezése során a „Promóciós tevékenységekre” vonatkozó szabályok szerint eljárni, beleértve bármely tevékenységet, melynek során egészségügyi szakemberek számára termékkel kapcsolatban információ megosztása történik. Ilyen események például, de nem kizárólag a termékbevezetéssel kapcsolatos rendezvények (launch meeting), kerekasztal-beszélgetések, előadások, előadói fórumok, konferenciák stb.

A fenti szabályok mellett, a tudományos találkozóknak magas szintű szakmai-edukációs tartalommal kell rendelkezniük, a résztvevők számára megfelelő tudományos színvonallal. A résztvevőket képesítésük szerint kell kiválasztani mint szaktekintélyeket és oktatókat, és egyéb, a rendezvények és vendéglátás SOP-ban meghatározott szempontok szerint.

Minden, a BCM által szervezett vagy lebonyolított tudományos találkozót olyan helyszínen kell megtartani, amely illeszkedik a rendezvény célkitűzéseihez; a helyszínt a résztvevők utazási szempontjai és költségráfordítása, illetve a színvonala alapján kell kiválasztani. Tilos a rendezvényt turista célpontokra vagy szórakoztató létesítményekbe szervezni. A hazai tudományos rendezvények esetében kerülendő a kétnapos tartam. A vendéglátás nem lépheti túl azt a mértéket, amelyet a résztvevők rendesen a maguk számára kifizetnének. Az étkezésre és fogadásra fordított idő nem lehet több a tudományos találkozó teljes idejének 20%-ánál.

Az egészségügyi szakemberek rendelkezésére bocsátott valamennyi anyagot az „SOP on the preparation and release of scientific information material” alapján kell elkészíteni és jóváhagyni.

A BCM biztosítja, hogy minden előadó tájékoztatást kapjon a vonatkozó jogszabályokról, kódexekről és előírásokról, hogy ezáltal elkerülhető legyen, hogy a BCM-et jogsértő magatartásért felelősségre vonják. A termékek off-label használatának promotálására irányuló tudományos rendezvények szigorúan tiltottak.

A fenti követelmények minden, harmadik fél által szervezett és a BCM által szponzorált tudományos rendezvényre vonatkoznak. A szponzoráció csak az egészségügyben szabályosan működő intézmények, csoportok vagy jogi személyek számára nyújtható. A BCM köteles biztosítani, hogy a tudományos rendezvény szponzorálása keretében bármely harmadik fél részére nyújtott pénzeszközt kizárólag az esemény tudományos vagy oktatási részére használják fel.

8. Betegek bevonása a tevékenységekbe

Azoknak az egészségügyi szakembereknek a kiválasztása, akik részt vesznek a BCM által szervezett, lebonyolított vagy szponzorált, betegekkel való esetleges személyes találkozást is magában foglaló, termékekkel kapcsolatos tevékenységekben, nem kapcsolódhat a felirási potenciáljához. Sem közvetlenül, sem közvetve nem adható pénzbeli juttatás ilyen eseményen részt vevő egészségügyi szakembernek. A BCM az egészségügyi szolgáltatóknak nem térítheti vagy támogathatja a betegekkel végzett ilyen tevékenysége kapcsán felmerülő utazási vagy szállásköltségét.

9. Egészségügyi szakemberek foglalkoztatása

Ha jogszerű igény merül fel bizonyos szolgáltatásokra, a BCM egészségügyi szakembert bízhat meg ezen szolgáltatások BCM irányában történő nyújtásával. Ilyen helyzetekben egy bizonyos egészségügyi szakember kiválasztása nem lehet ösztönzés annak érdekében, hogy az adott egészségügyi szakember termékeket ajánljon vagy rendeljen.

Az egészségügyi szakembernek adott juttatásnak ésszerű mértékűnek kell lennie, és tükröznie kell a helyi tisztességes piaci értéket. A megbízási szerződést írásba kell foglalni (erre a jogi osztály által jóváhagyott szerződésmintát kell használni, az attól való bármely eltérést a jogi osztálynak jóvá kell hagynia), a kifizetést az egészségügyi szakember lakóhelye szerinti országban vezetett bankszámlára történő utalással kell teljesíteni. A készpénzben történő teljesítés szigorúan tilos.

Bármely, a BCM által alkalmazott egészségügyi szakember köteles értesíteni munkáltatóját a BCM-mel kötött megállapodásról, és írásban igazolni, hogy ennek a kötelességének eleget tett.

Az egészségügyi szakemberek számára adott értéktranszfer nyomon követését az „Aggregate Spending SOP” alapján kell kivitelezni.

10. Együttműködés kormányzati tisztviselőkkel

Szigorúan tilos a BCM, a BCM alkalmazottai és képviselői számára bármely előny nyújtása kormányzati tisztviselő részére azzal a céllal, hogy annak vagy munkáltatójának magatartását jogellenesen befolyásolja.

11. Képzés

A BCM minden alkalmazottja számára előírja, hogy a képzési szabályzat (Training SOP) alapján a szakterületüknek megfelelő képzéseken vegyenek részt. A promóciós tevékenységekben részt vevő alkalmazottaknak évente egyszer korrupcióellenes képzésen is részt kell venniük. Az ilyen képzésen való részvételről évente kötelező igazolást beszerezni.

12. Jelentések

A BCM alkalmazottai figyelnek és jelentenek a nemzetközi compliance menedzser felé minden körülményt, ami arra utal, hogy a BCM alkalmazottja, tanácsadója, értékesítője vagy más BCM-vel dolgozó partner megsértheti a jelen szabályzat követelményeit vagy bármely vonatkozó jogszabályt.

Ha az alkalmazottnak kételye merül fel egy tervezett cselekmény jogszerűségét vagy tisztességességét illetően, a cselekményt megelőzően köteles iránymutatást kérni a helyi felelős koordinátortól, a nemzetközi compliance menedzsertől vagy a jogi osztálytól, illetve más megfelelő helyről, amelyet időről időre kijelölnek.

13. Hátrányos jogkövetkezmények

A jelen szabályzat vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a következmények érinthetik a BCM-et és alkalmazottait, ideértve a bírságokat és büntetőjogi következményeket, valamint bizonyos jogi személyekkel való érintkezés korlátozását eredményezhetik. Azokkal az alkalmazottakkal szemben, akik megsértik a jelen szabályzatot vagy a vonatkozó jogszabályokat, vagy nem hagynak fel ezzel a tevékenységükkel, a BCM további fegyelmi intézkedéseket alkalmazhat, beleértve a juttatások, bónuszok vagy teljesítménybérek csökkentését, visszaminősítést vagy munkaviszony megszüntetését. A fenti megfelelési kötelezettség vonatkozik továbbá a BCM nevében eljáró bármely személyre, ahol a szabályok megsértése maga után vonhatja a megállapodás szerinti díjak csökkentését vagy a szerződéses viszonyok megszüntetését.


KERESÉS